THAICULTURES.COM
จิตรกรรมไทย


จิตรกรรมไทย

จิตรกรรมไทย เป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างจากศิลปะของชาติอื่น ลักษณะเด่นคือ เป็นภาพเขียนแบบอุดมคติ เน้นความงามทางศิลปะเป็นหลัก แสดงออกทางความรู้สึกและอารมณ์อย่างอ่อนช้อย งดงาม สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมไทยและความเชื่อของคนไทยได้เป็นอย่างดี

จิตรกรรมไทยมีกี่ประเภท หรือ จิตรกรรมไทยมีอะไรบ้าง สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

จิตรกรรมไทยแบบประเพณี

จิตรกรรมไทยประเพณี นิยมเขียนบนผนังภายในอาคารหรืองานวิจิตรศิลป์ โดยมีลักษณะเฉพาะตัวที่โดดเด่น ได้แก่ การใช้เส้นและสีแบบเรียบง่ายเน้นความงามของรูปทรงและลายเส้น เนื้อหาส่วนใหญ่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและวรรณคดีไทย ภาพจิตรกรรมไทยโบราณมักพบเห็นในสถาปัตยกรรมต่างๆ เช่น พระอุโบสถ วิหาร เป็นต้น

ลักษณะเด่นจิตรกรรมไทยแบบประเพณี

  • เป็นภาพเขียนแบบอุดมคติ หมายถึง การนำเสนอภาพในลักษณะที่สมบูรณ์แบบ สวยงาม เหมาะสมกับเรื่องราวและเหตุการณ์ โดยไม่คำนึงถึงความเป็นจริง
  • เน้นความงามทางศิลปะ โดยใช้องค์ประกอบต่างๆ เช่น เส้น สี รูปร่าง จังหวะ ฯลฯ ประกอบกันได้อย่างลงตัว ก่อให้เกิดความพึงพอใจทางสุนทรียภาพแก่ผู้พบเห็น
  • ใช้สีสันสดใส และหลากหลายเพื่อสร้างบรรยากาศที่สดชื่น มีชีวิตชีวา หรือบางครั้งก็ใช้จิตรกรรมไทยเอกรงค์ ซึ่งเป็นรูปภาพที่มีอยู่เพียงสีเดียว
  • ลวดลายวิจิตรงดงาม ใช้ลวดลายวิจิตรงดงามประกอบกับภาพ เพื่อสร้างความสวยงามและรายละเอียดให้กับภาพ
  • แสดงออกทางความคิดและอารมณ์อย่างอ่อนช้อย งดงาม โดยใช้ท่าทาง การแสดงออก และสีหน้าของตัวละครในภาพเพื่อแสดงออกถึงความคิดและอารมณ์อย่างอ่อนช้อย งดงาม

ตัวอย่าง: ภาพจิตรกรรมฝาผนังแบบประเพณี

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

จิตรกรรมไทยแบบร่วมสมัย

จิตรกรรมไทยร่วมสมัย เกิดขึ้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มีลักษณะเด่นคือ เป็นภาพเขียนที่แสดงออกถึงความคิด ความรู้สึก และอารมณ์ของศิลปินแต่ละคนอย่างอิสระ โดยไม่ยึดติดกับรูปแบบและแนวทางใดแนวทางหนึ่ง สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของไทยในยุคปัจจุบัน

ลักษณะเด่นจิตรกรรมไทยแบบร่วมสมัย

  • นิยมเขียนบนวัสดุต่างๆ เช่น ผ้าใบ กระดาษ ผนัง ไม้ ฯลฯ
  • ใช้สีที่ทันสมัยในการเขียน เช่น สีน้ำมัน สีอะครีลิก สีฝุ่น ฯลฯ
  • เทคนิคการเขียนมีความหลากหลาย ขึ้นอยู่กับแนวทางและความคิดสร้างสรรค์ของศิลปินแต่ละคน
  • การผสมผสานระหว่างศิลปะไทยและศิลปะสากล เพื่อให้เกิดศิลปะสมัยใหม่

แหล่งอ้างอิง: https://th.wikipedia.org/wiki/จิตรกรรมไทย