THAICULTURES.COM
พาณิชย์ศิลป์

พาณิชย์ศิลป์ คืออะไร

พาณิชย์ศิลป์ (Commercial Art) หมายถึง งานศิลปะที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเพื่อสนับสนุนการค้าและการบริการ เพื่อให้ประสบผลสำเร็จตามจุดมุ่งหมาย พาณิชย์ศิลป์มักใช้เพื่อสื่อสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไปยังผู้บริโภค ซึ่งอาจใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น การส่งเสริมการขาย การสร้างแบรนด์ การสร้างความประทับใจ หรือนำเสนอคุณค่า

ประเภทของ พาณิชย์ศิลป์

งานพาณิชย์ศิลป์ มีอะไรบ้าง สามารถแบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้

 • การออกแบบเครื่องหมายการค้า เช่น โลโก้ สัญลักษณ์ ตราสินค้า
 • การออกแบบสิ่งพิมพ์ เช่น โปสเตอร์ โบรชัวร์ แผ่นพับ ใบปลิว หนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ์
 • การออกแบบโฆษณา เช่น โฆษณาโทรทัศน์ โฆษณาวิทยุ โฆษณาออนไลน์ โฆษณาสิ่งพิมพ์ โฆษณานอกบ้าน
 • การออกแบบฉลากสินค้า เช่น ฉลากบรรจุภัณฑ์ ฉลากสินค้า ฉลากสินค้าเกษตร ฉลากสินค้าอุตสาหกรรม
 • การออกแบบจัดแสดงสินค้า เช่น งานแสดงสินค้า งานนิทรรศการ งานจัดแสดงสินค้าชั่วคราว งานจัดแสดงสินค้าถาวร
การออกแบบสิ่งพิมพ์: โปสเตอร์หนัง
การออกแบบเครื่องหมายการค้า: ตราสินค้า
การออกแบบโฆษณา
การออกแบบโลโก้
การออกแบบสัญลักษณ์

หน้าที่ของพาณิชย์ศิลป์

พาณิชย์ศิลป์มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการค้าและการบริการ หน้าที่หลักของพาณิชย์ศิลป์ เช่น

 • การส่งเสริมการขาย พาณิชย์ศิลป์สามารถใช้ในการส่งเสริมการขายสินค้าหรือบริการได้ เช่น การใช้โลโก้หรือสัญลักษณ์ที่สะดุดตาเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค การใช้โฆษณาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ หรือการใช้การออกแบบที่ดึงดูดใจเพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าหรือบริการ
 • การสร้างแบรนด์ พาณิชย์ศิลป์สามารถใช้ในการสร้างแบรนด์สินค้าหรือบริการได้ เช่น การใช้การออกแบบที่โดดเด่นและสม่ำเสมอเพื่อสร้างความจดจำให้กับแบรนด์ การใช้การออกแบบที่สะท้อนถึงคุณค่าของแบรนด์ หรือการใช้การออกแบบที่สื่อถึงความรู้สึกบางอย่างให้กับผู้บริโภค
 • สร้างความประทับใจ พาณิชย์ศิลป์สามารถสร้างความประทับใจให้กับผู้บริโภคได้ เช่น การใช้การออกแบบที่มีคุณภาพสูงและสวยงาม การใช้การออกแบบที่แปลกใหม่และสร้างสรรค์ หรือการใช้การออกแบบที่เข้ากับบริบท
 • นำเสนอคุณค่า พาณิชย์ศิลป์สามารถนำเสนอคุณค่าของสินค้าหรือบริการได้ เช่น การใช้การออกแบบที่สื่อถึงประโยชน์ของสินค้าหรือบริการ การใช้การออกแบบที่สื่อถึงคุณภาพของสินค้าหรือบริการ หรือการใช้การออกแบบที่สื่อถึงคุณค่าทางอารมณ์ของสินค้าหรือบริการ

ปัจจัยสำคัญในการออกแบบ พาณิชย์ศิลป์

การออกแบบพาณิชย์ศิลป์ที่ดีต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • เป้าหมาย การออกแบบพาณิชย์ศิลป์ควรมีเป้าหมายที่ชัดเจน เช่น การส่งเสริมการขาย การสร้างความประทับใจ หรือการสร้างแบรนด์
 • กลุ่มเป้าหมาย การออกแบบพาณิชย์ศิลป์ควรคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมาย เช่น เพศ อายุ ความสนใจ หรือพฤติกรรมการซื้อ
 • สื่อ การออกแบบพาณิชย์ศิลป์ควรเหมาะสมกับสื่อที่จะนำไปใช้ เช่น การออกแบบโลโก้ควรเหมาะสมกับสื่อสิ่งพิมพ์และดิจิทัล
 • งบประมาณ การออกแบบพาณิชย์ศิลป์ควรคำนึงถึงงบประมาณที่มี

ตัวอย่างผลงานพาณิชย์ศิลป์

พาณิชย์ศิลป์ตัวอย่างผลงานที่ประสบความสำเร็จ ได้แก่

 • โลโก้ เช่น โลโก้ของ Apple ที่เป็นตัวอักษร “แอปเปิล” โลโก้ของ Nike ที่เป็นสัญลักษณ์ “Swoosh” โลโก้ของ Starbucks ที่เป็นสัญลักษณ์ “Siren”
 • สิ่งพิมพ์ เช่น โปสเตอร์ภาพยนตร์ “The Avengers” โบรชัวร์การท่องเที่ยวประเทศไทย แผ่นพับแนะนำสินค้าใหม่
 • โฆษณา เช่น โฆษณาโทรทัศน์ของรถยนต์ยี่ห้อหนึ่ง โฆษณาวิทยุของเครื่องสำอางยี่ห้อหนึ่ง โฆษณาออนไลน์ของเว็บไซต์ขายของออนไลน์
 • ฉลากสินค้า เช่น ฉลากบรรจุภัณฑ์ของน้ำดื่มยี่ห้อหนึ่ง ฉลากสินค้าของเครื่องสำอางยี่ห้อหนึ่ง ฉลากสินค้าของอาหารสำเร็จรูป
 • การจัดแสดงสินค้า เช่น งานแสดงสินค้ารถยนต์ งานนิทรรศการศิลปะไทย งานจัดแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์

พาณิชย์ศิลป์คืออะไร เป็นสาขาวิชาที่มีความสำคัญต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ พาณิชย์ศิลป์ที่ดีสามารถช่วยส่งเสริมการค้าและการบริการ สร้างแบรนด์ สร้างความประทับใจ และนำเสนอคุณค่าของสินค้าหรือบริการได้

เนื้อหาที่คุณอาจสนใจ: วัฒนธรรมไทย , ประยุกต์ศิลป์

#พาณิชย์ศิลป์หมายถึง #พาณิชย์ศิลป์ภาษาอังกฤษ