THAICULTURES.COM
มัณฑนศิลป์

มัณฑนศิลป์ (Decorative Art) คือ ศิลปะการออกแบบตกแต่งภายในและภายนอกอาคารสถานที่ รวมไปถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้เกิดความงาม ประโยชน์ใช้สอย และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม มัณฑนศิลป์เป็นศาสตร์ที่ผสมผสานระหว่างศิลปะและการออกแบบอย่างลงตัว โดยอาศัยความรู้ด้านจิตวิทยา มนุษย์ศาสตร์ และวิทยาศาสตร์เข้ามาประยุกต์ใช้

สาขาวิชา มัณฑนศิลป์

การศึกษาด้านมัณฑนศิลป์สามารถแบ่งออกเป็นสาขาวิชาย่อยๆ ดังนี้

 • การออกแบบภายใน (Interior Design) มัณฑนศิลป์ออกแบบภายใน เน้นการออกแบบตกแต่งภายในอาคารสถานที่ต่างๆ เช่น บ้าน อาคารสำนักงาน โรงแรม พิพิธภัณฑ์ เป็นต้น
 • การออกแบบนิเทศศิลป์ (Graphic Design) เน้นการออกแบบสื่อต่างๆ เช่น สิ่งพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ โฆษณา เป็นต้น
 • การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design) เน้นการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องตกแต่ง เป็นต้น
 • การออกแบบประยุกตศิลปศึกษา (Applied Arts) เน้นการออกแบบศิลปวัตถุและงานศิลปะประยุกต์ต่างๆ เช่น เครื่องปั้นดินเผา เครื่องเงิน เครื่องแก้ว เป็นต้น
 • การออกแบบเครื่องประดับ (Jewelry Design) เป็นการสร้างสรรค์เครื่องประดับต่างๆ เพื่อให้เกิดความสวยงาม โดดเด่น และสะท้อนถึงรสนิยมของผู้สวมใส่ เครื่องประดับต่างๆ ของการออกแบบเครื่องประดับ ได้แก่ แหวน สร้อยคอ ต่างหู เป็นต้น
การออกแบบผลิตภัณฑ์ เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง
การออกแบบภายใน เช่น บ้าน พิพิธภัณฑ์

จุดเด่นของมัณฑนศิลป์

มัณฑนศิลป์คือ ศาสตร์ที่มีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมาก โดยมัณฑนศิลป์สามารถช่วยสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่สวยงาม น่าอยู่ และปลอดภัย รวมไปถึงช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการต่างๆ

ความสำคัญของมัณฑนศิลป์

มัณฑนศิลป์เป็นศาสตร์ที่มีบทบาทสำคัญต่อสังคมในทุกๆ ด้าน เช่น

 • ส่งเสริมคุณภาพชีวิต มัณฑนศิลป์สามารถช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีและส่งเสริมให้เกิดความสุข ความประทับใจให้กับผู้พบเห็น
 • ส่งเสริมเศรษฐกิจ มัณฑนศิลป์เป็นสาขาอาชีพที่มีความต้องการสูง และสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศชาติ
 • ส่งเสริมวัฒนธรรม มัณฑนศิลป์สามารถช่วยอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย

อาชีพที่เกี่ยวข้องกับมัณฑนศิลป์

ผู้สำเร็จการศึกษาด้านมัณฑนศิลป์สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย เช่น

 • นักออกแบบ (Designer)
 • สถาปนิก (Architect)
 • มัณฑนากร (Decorator)
 • ศิลปิน (Artist)
 • ครู (Teacher)
 • นักวิจัย (Researcher)

งานมัณฑนศิลป์ (Decorative) มีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมาก เห็นได้จากการที่เราพบเห็นสิ่งต่างๆ รอบตัวที่ถูกออกแบบมาอย่างสวยงาม ลงตัว และสอดคล้องกับประโยชน์ใช้สอย เช่น การออกแบบเครื่องแต่งกาย บ้าน อาคารสำนักงาน ร้านค้า ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เราใช้ เป็นต้น มัณฑนศิลป์ช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับสถานที่ต่างๆ และทำให้ชีวิตของผู้คนมีความสะดวกสบายและน่าอยู่ยิ่งขึ้น

เนื้อหาที่คุณอาจสนใจ: พาณิชย์ศิลป์

แหล่งข้อมูล: https://th.wikipedia.org/wiki/คณะมัณฑนศิลป์_มหาวิทยาลัยศิลปากร