THAICULTURES.COM

วันเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ตามปฏิทินจันทรคติไทย เป็นวันแรกที่พระสงฆ์เถรวาทเริ่มจำพรรษา อยู่ในวัดใดวัดหนึ่งตลอด 3 เดือนในฤดูฝน โดยเริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11

วันเข้าพรรษา

วันเข้าพรรษา 2566

ความเป็นมาของ วันเข้าพรรษา

ประวัติวันเข้าพรรษา ในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระสงฆ์จำพรรษาในช่วงฤดูฝน เพื่อให้พระสงฆ์ได้มีโอกาสศึกษาพระธรรมวินัยอย่างใกล้ชิด และจะได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่ โดยในช่วงฤดูฝน การเดินทางสัญจรมักทำได้ยากลำบาก เพื่อเป็นการคุ้มครองสัตว์โลกให้พ้นจากอันตรายจากการเหยียบย่ำพืชผลของชาวบ้าน และเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถประกอบอาชีพทำนาได้อย่างสะดวก

ความสำคัญของวันเข้าพรรษา

วันเข้าพรรษาความสําคัญต่อพระพุทธศาสนาและสังคมไทย มีดังนี้

 • ส่งเสริมให้พระสงฆ์ได้ศึกษาพระธรรมวินัยอย่างใกล้ชิด
 • คุ้มครองสัตว์โลกให้พ้นจากอันตราย
 • ประโยชน์สุขแก่พุทธศาสนิกชน
 • เป็นโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้บำเพ็ญบุญกุศล
 • เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน
 • เป็นโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้พระธรรม
ที่มาภาพ: https://pna.onab.go.th/
ที่มาภาพ: https://pna.onab.go.th/

ประเภทของการเข้าพรรษา

การเข้าพรรษาของพระสงฆ์สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

 • ปุริมพรรษา คือ การเข้าพรรษาครั้งแรก ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี หรือราวเดือนกรกฎาคม และออกพรรษาในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ราวเดือนตุลาคม
 • ปัจฉิมพรรษา คือ การเข้าพรรษาหลัง สำหรับปีอธิกมาส คือ มีเดือน 8 สองหน ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 หลัง หรือราวเดือนกรกฎาคม และจะออกพรรษาในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12

ข้อยกเว้นการจำพรรษาของพระสงฆ์

ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นบางประการ พระสงฆ์สามารถออกจากสถานที่จำพรรษาได้โดยไม่ถือเป็นการขาดพรรษา ตามที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตไว้ ดังนี้

 • เพื่อรักษาพยาบาลภิกษุหรือบิดามารดาที่เจ็บป่วย
 • เพื่อระงับภิกษุสามเณรที่อยากจะสึกมิให้สึกได้
 • เพื่อกิจธุระของคณะสงฆ์ เช่น การไปหาอุปกรณ์มาซ่อมกุฏิที่ชำรุด
 • หากทายกนิมนต์ไปทำบุญ ก็ไปฉลองศรัทธาในการบำเพ็ญกุศลของเขาได้

ทั้งนี้ การออกนอกที่จำพรรษาล่วงวันเช่นนี้เรียกว่า “สัตตาหกรณียะ” ซึ่งเหตุที่ทรงระบุว่าจะออกจากที่จำพรรษาไปได้ชั่วคราวนั้นส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการพระศาสนาหรือการอุปัฏฐานบิดามารดา แต่ทั้งนี้ก็จะต้องกลับมาภายในระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน หากเกินกำหนดนี้ถือว่าไม่ได้รับประโยชน์แห่งการจำพรรษา จัดว่าพรรษาขาด

ข้อยกเว้นการจำพรรษาเหล่านี้มีขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพระสงฆ์ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น โดยต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและเหมาะสมกับเหตุนั้นๆ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระพุทธองค์ที่ทรงอนุญาตให้พระสงฆ์จำพรรษาในช่วงฤดูฝน

กิจกรรมการทำบุญ วันเข้าพรรษา

วันเข้าพรรษาทําอะไรบ้าง ในช่วงวันเข้าพรรษาพุทธศาสนิกชนมักจะทำบุญตักบาตร ถวายเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน และถวายสังฆทาน เพื่อส่งเสริมให้พระสงฆ์ได้ปฏิบัติกิจวัตรทางศาสนาอย่างเต็มที่ นอกจากนี้วันเข้าพรรษากิจกรรมยังมีการทำบุญอื่นๆ เช่น การหล่อเทียนพรรษา แห่เทียนพรรษา เป็นต้น

บทสรุป

วันเข้าพรรษาคือ ประเพณีที่สำคัญของศาสนาพุทธและสังคมไทย เป็นช่วงเวลาที่พระสงฆ์จะได้ศึกษาพระธรรมวินัยอย่างใกล้ชิด ปฏิบัติธรรมเพื่อชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ และเตรียมตัวเทศน์โปรดญาติโยมในช่วงออกพรรษา อีกทั้งยังเป็นโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้บำเพ็ญบุญกุศลและร่วมกิจกรรมทางศาสนา

เนื้อหาที่คุณอาจสนใจ: วัฒนธรรมไทย , วันลอยกระทง

#วันเข้าพรรษา2566 #วันเข้าพรรษาการปฏิบัติตน #วันเข้าพรรษาตรงกับวันใด #วันเข้าพรรษาภาษาอังกฤษ #วันเข้าพรรษาเหตุการณ์สําคัญ #วันเข้าพรรษาหยุดไหม #วันเข้าพรรษาปีนี้ #วันเข้าพรรษา66 #เข้าพรรษาเดือนไหน #เข้าพรรษาวันที่เท่าไหร่ #เข้าพรรษากี่เดือน