THAICULTURES.COM

วันออกพรรษา หรือ วันปวารณา หรือ วันมหาปวารณา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เป็นวันสิ้นสุดการจำพรรษาของพระภิกษุสงฆ์เป็นเวลา 3 เดือน ในช่วงฤดูฝนของการเข้าพรรษา ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจำที่วัด เพื่อศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรม

วันออกพรรษา

วันออกพรรษา 2566

ความเป็นมาของ วันออกพรรษา

ความเป็นมาของวันออกพรรษา สืบเนื่องมาจากการที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มายังโลกมนุษย์ หลังจากที่พระองค์ได้เสด็จไปจำพรรษา และแสดงพระธรรมเทศนาโปรดเทพบุตรพุทธมารดา ซึ่งอยู่สวรรค์ชั้นดุสิต แต่ลงมาฟังพระธรรมเทศนาที่ชั้นดาวดึงส์

ในวันออกพรรษา พุทธศาสนิกชนนิยมทำบุญตักบาตร ถวายผ้าอาบน้ำฝน ฟังเทศน์ เวียนเทียน เป็นต้น เพื่อเป็นการร่วมอนุโมทนาบุญกับพระภิกษุสงฆ์ที่ออกพรรษา และเพื่อเป็นการระลึกถึงพระพุทธคุณ

รูปวันออกพรรษา
ภาพวันออกพรรษา ตักบาตรเทโว

ประเพณีวันออกพรรษา

ประเพณีออกพรรษาในประเทศไทยมีหลากหลายประเพณี ที่นิยมปฏิบัติ ได้แก่

  • วันออกพรรษา ตักบาตรเทโว เป็นการตักบาตรที่มีขบวนแห่พระภิกษุสงฆ์จากวัดต่างๆ เดินแห่รอบหมู่บ้านหรือชุมชน
  • การถวายผ้ากฐิน เป็นการถวายผ้าไตรจีวรแก่พระสงฆ์ ซึ่งจะต้องถวายภายใน 1 เดือนหลังจากวันออกพรรษา
  • การเวียนเทียน เป็นการเดินเวียนรอบพระอุโบสถหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อระลึกถึงพระพุทธคุณ
  • การฟังเทศน์ เป็นการฟังพระภิกษุสงฆ์แสดงธรรมเทศนา เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจในพระพุทธศาสนา

คุณค่าและความสำคัญของ วันออกพรรษา

วันออกพรรษาเป็นวันที่มีความสำคัญทางศาสนาพุทธเป็นอย่างมาก เพราะเป็นวันที่พระภิกษุสงฆ์ได้ออกจาริกเผยแผ่พระพุทธศาสนา และเป็นวันสำคัญที่พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญและปฏิบัติธรรม

คุณค่าและความสำคัญของวันออกพรรษา มีดังนี้

  • เป็นโอกาสให้พระภิกษุสงฆ์ได้เดินทางจาริกเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในช่วงจำพรรษา พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจำที่วัด จึงไม่สามารถเดินทางจาริกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้ ดังนั้น ในวันออกพรรษาจึงเป็นโอกาสที่พระภิกษุสงฆ์จะได้เดินทางออกไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประชาชน
  • เป็นโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญและปฏิบัติธรรม ในวันออกพรรษา พุทธศาสนิกชนนิยมทำบุญตักบาตร ถวายผ้าอาบน้ำฝน ฟังเทศน์ เวียนเทียน เป็นต้น เพื่อเป็นการร่วมอนุโมทนาบุญกับพระภิกษุสงฆ์ที่ออกพรรษา และเพื่อเป็นการระลึกถึงพระพุทธคุณ
  • เป็นวันที่ระลึกถึงพระพุทธคุณ ในวันออกพรรษา พุทธศาสนิกชนจะได้ระลึกถึงคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงตรัสรู้และสอนธรรมะเพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษย์

วันออกพรรษา ความสําคัญทางศาสนาพุทธที่ควรค่าแก่การสืบสานและรักษาไว้ตามวัฒนธรรมไทย เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสร่วมทำบุญและปฏิบัติธรรม เป็นการระลึกถึงพระพุทธคุณและสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป

#วันออกพรรษา2565 #วันออกพรรษา2566 #ออกพรรษาวันไหน #วันออกพรรษาวันที่เท่าไหร่ #วันออกพรรษาตรงกับวันใด #วันออกพรรษากิจกรรม #วันออกพรรษาการปฏิบัติตน #วันออกพรรษาหยุดไหม #ออกพรรษาวันที่