THAICULTURES.COM

วัฒนธรรมไทย เอกลักษณ์ของชาติไทย

วัฒนธรรมไทย

วัฒนธรรมไทย

วัฒนธรรมไทย คือ ความเป็นเอกลักษณ์ที่มีรากฐานประเพณีที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการดำเนินชีวิต ความคิด ความเชื่อ ประเพณี ศิลปะ ดนตรี อาหาร การแต่งกาย และสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างสรรค์ แตกต่างจากวัฒนธรรมของชนชาติอื่นๆ มีลักษณะที่หลากหลายและส่วนใหญ่แสดงถึงความเป็นอยู่ร่วมกันของชุมชนและครอบครัวในสังคมไทย

ความเป็นมา และความสำคัญ ของวัฒนธรรมไทย

วัฒนธรรมไทยสมัยก่อนมีรากฐานมาจากวัฒนธรรมอินเดีย จีน และเขมร ที่ได้สืบทอดและพัฒนามายาวนานนับพันปี ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมเหล่านี้จนกลายเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทย ซึ่งจะมีความอ่อนช้อย ละเอียดอ่อน สวยงาม และมีความประณีต สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยอย่างแท้จริง โดยความเป็นมาของวัฒนธรรมไทยสามารถแบ่งได้เป็น 3 ยุคหลัก ได้แก่

 • ยุคก่อนประวัติศาสตร์ (ก่อน พ.ศ. 1500) วัฒนธรรมไทยในยุคนี้ยังไม่ชัดเจนนัก แต่เชื่อว่าได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมอินเดียและจีนบางส่วน
 • ยุคประวัติศาสตร์ (พ.ศ. 1500-ปัจจุบัน) วัฒนธรรมไทยในยุคนี้ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมอินเดียมากขึ้น โดยเฉพาะศาสนาพุทธ ศาสนาฮินดู สถาปัตยกรรม และวรรณกรรม
 • ยุคปัจจุบัน (พ.ศ. 2475-ปัจจุบัน) วัฒนธรรมไทยในปัจจุบันได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมตะวันตกมากขึ้น โดยเฉพาะเทคโนโลยี แฟชั่น และดนตรี

วัฒนธรรมไทยมีอะไรบ้าง โดดเด่น และเป็นเอกลักษณ์

วัฒนธรรมไทยเป็นมรดกอันล้ำค่าที่เก่าแก่และหลากหลาย เกิดจากการผสมผสานของวัฒนธรรมอินเดีย จีน เขมร และชนชาติต่างๆ ที่ได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย สำหรับวัฒนธรรมไทยมีอะไรบ้างนั้น ย่อมมีลักษณะที่โดดเด่นหลายประการ ได้แก่

 • ศาสนา

ศาสนาพุทธ เป็นศาสนาประจำชาติไทย มีต้นกำเนิดในอินเดีย คำว่า “พุทธ” มาจากภาษาสันสกฤต แปลว่า “ผู้ตื่นรู้” คนไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท หลักคำสอนของพระพุทธศาสนาได้หล่อหลอมจิตใจของคนไทยให้เป็นคนมีเมตตากรุณา รู้จักเสียสละ อดทน และขยันหมั่นเพียร

 • ประเพณีไทย

วัฒนธรรมไทยมีประเพณีไทยมากมายที่สืบทอดกันมายาวนาน ประเพณีเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทย ประเพณีไทยที่สำคัญ ได้แก่ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง ประเพณีขึ้นเขาพระสุเมรุ ประเพณีตักบาตรเทโว และประเพณีไหว้พระจันทร์ เป็นต้น

 • ศิลปะไทย

ศิลปะไทยเป็นศิลปะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมอินเดีย จีน และเขมร ศิลปะไทยได้สั่งสมและพัฒนามายาวนานนับพันปี สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยอย่างแท้จริง ศิลปะไทยที่โดดเด่น ได้แก่ สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม วรรณกรรม ดนตรี นาฏศิลป์

 • อาหารไทย

อาหารไทยเป็นอาหารที่มีรสชาติอร่อยและหลากหลาย เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก มีส่วนผสมเช่น ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ ข้าว และเครื่องเทศ มักมีรสชาติเผ็ดร้อน หวาน เปรี้ยว เค็ม และมัน อาหารไทยที่มีชื่อเสียง ได้แก่ ผัดไทย ต้มยำกุ้ง แกงเขียวหวาน ก๋วยเตี๋ยว ข้าวผัด ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์ เป็นต้น

 • การแต่งกาย

การแต่งกายไทยมีลักษณะที่โดดเด่นหลายประการ นับว่าเป็นหากเป็นสมัยก่อนนั้นมีความเรียบง่าย เน้นความสบายในการสวมใส่ ส่วนใหญ่ทำจากผ้าฝ้ายและผ้าไหม แต่ในปัจจุบันมีความหลากหลายมากขึ้น มีทั้งแบบดั้งเดิมและแบบประยุกต์ นิยมใช้ผ้าไหมและผ้าฝ้ายเป็นหลัก

วัฒนธรรมไทย 4 ภาค

วัฒนธรรมไทย 4 ภาค หมายถึง วัฒนธรรมของคนไทยที่อาศัยอยู่ใน 4 ภูมิภาคหลักของประเทศไทย ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ซึ่งแต่ละภูมิภาคมีความแตกต่างกันทั้งด้านภาษา ประเพณี อาหาร และการแต่งกาย

ภาคเหนือ

 • ที่ตั้ง – อยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย
 • ลักษณะภูมิประเทศ – เป็นภูเขาสูงและป่าไม้อุดมสมบูรณ์
 • วัฒนธรรม – ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมอินเดียและจีน
 • ภาษา – ภาษาถิ่นล้านนา
 • ประเพณีที่โดดเด่น – ประเพณีปอยหลวง ประเพณีลอยกระทง และประเพณียี่เป็ง
 • อาหารที่มีชื่อเสียง – แกงฮังเล ข้าวซอย และขนมจีนน้ำเงี้ยว

ภาคกลาง

 • ที่ตั้ง – อยู่ทางภาคกลางของประเทศไทย
 • ลักษณะภูมิประเทศ – เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา
 • วัฒนธรรม – ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมอินเดียและจีน
 • ภาษา –  ภาษาไทยกลาง
 • ประเพณีที่โดดเด่น – ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง และประเพณีไหว้พระจันทร์
 • อาหารที่มีชื่อเสียง – ก๋วยเตี๋ยวเรือ ข้าวแกง และข้าวเหนียวมะม่วง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • ที่ตั้ง – อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
 • ลักษณะภูมิประเทศ – เป็นที่ราบสูง
 • วัฒนธรรม – ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมลาว
 • ภาษา – ภาษาอีสาน
 • ประเพณีที่โดดเด่น – ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีแห่เทียนพรรษา และประเพณีบุญข้าวจี่
 • อาหารที่มีชื่อเสียง – ส้มตำ ลาบ และก้อย

ภาคใต้

 • ที่ตั้ง – อยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย
 • ลักษณะภูมิประเทศ – เป็นหมู่เกาะ
 • วัฒนธรรม – รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมอินเดีย จีน และมลายู
 • ภาษา – ภาษาไทยถิ่นใต้
 • ประเพณีที่โดดเด่น – ประเพณีชักพระ ประเพณีทอดกฐิน และประเพณีลอยกระทง
 • อาหารที่มีชื่อเสียง – แกงไตปลา แกงเหลือง และข้าวยำ
คำถามพี่พบบ่อย
 • วัฒนธรรมไทยคือ รูปแบบการดำเนินชีวิต ความคิด ความเชื่อ ประเพณี ศิลปะ ดนตรี อาหาร การแต่งกาย และอื่นๆ ที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวไทย
 • ประเพณีไทยที่สำคัญ ได้แก่ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง ประเพณีขึ้นเขาพระสุเมรุ ประเพณีตักบาตรเทโว ประเพณีไหว้พระจันทร์ เป็นต้น
 • อาหารไทยที่มีชื่อเสียง ได้แก่ ผัดไทย ข้าวเหนียวมะม่วง ต้มยำกุ้ง แกงเขียวหวาน เป็นต้น