THAICULTURES.COM

ประเพณีไทย

ประเพณีไทย

ประเพณีไทย

ประเพณีไทย มรดกทางวัฒนธรรมไทยที่สืบทอดกันมายาวนาน ซึ่งในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยจะมีประเพณีที่แตกต่างกันออกไปตามภูมิภาค จึงทำให้ประเพณีไทยมีความหลากหลายขึ้นอยู่กับความคิด ความเชื่อ และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยในท้องถิ่นนั้นๆ คนไทยส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับประเพณีไทยเป็นอย่างมาก เพราะสื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย แม้จะผ่านมานานหลายศตวรรษแต่การสืบสานประเพณีไทยยังคงอยู่มาจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังผสมผสานให้เข้ากับยุคสมัยใหม่จนกระทั่งกลายเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไป

บทบาทสำคัญของประเพณีไทยในสังคม

ในยุคสมัยที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันของเรามากยิ่งขึ้น ทำให้ประเพณีไทยได้นำเสนอและเผยแพร่ออกไปให้คนทั่วโลกได้รับรู้ ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลต่างๆ หรือประเพณีที่สำคัญของไทย นอกจากนี้ประเพณีไทยยังส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจ ทำให้ชุมชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว การค้าขาย และบริการต่างๆ ที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่เจริญรุ่งเรือง

ประเภทของ ประเพณีไทย

ประเพณีไทยมีกี่ประเภท ประเพณีไทยมีหลากหลายประเภท แต่ละประเภทมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและสะท้อนถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย สามารถแบ่งออกได้ดังนี้

 • ประเพณีเกี่ยวกับศาสนา เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานและเป็นรากฐานสำคัญของวัฒนธรรมไทย ประเพณีเกี่ยวกับศาสนาที่สำคัญ ได้แก่ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีเข้าพรรษา ประเพณีออกพรรษา ประเพณีทอดกฐิน ประเพณีตักบาตร ประเพณีแห่เทียนพรรษา ฯลฯ
 • ประเพณีเกี่ยวกับวิถีชีวิต เป็นประเพณีที่เฉลิมฉลองเหตุการณ์สำคัญในชีวิตของมนุษย์ เช่น ประเพณีการแต่งงาน ประเพณีการบวช ประเพณีการทำบุญเลี้ยงพระ ประเพณีการฝังศพ ฯลฯ
 • ประเพณีเกี่ยวกับความเชื่อ เป็นประเพณีที่สะท้อนถึงความเชื่อของคนไทย เช่น ประเพณีการไหว้พระ ประเพณีการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประเพณีการดูดวงประเพณีการสะเดาะเคราะห์ ประเพณีการแก้เคล็ด ฯลฯ

ประเพณีไทยที่สำคัญในปัจจุบัน

ประเพณีไทยเป็นวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน แต่ละประเพณีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและสะท้อนถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย ประเพณีไทยมีอะไรบ้างที่สำคัญ ได้แก่

ประเพณียี่เป็ง จ. เชียงใหม่
ประเพณีลอยกระทง
ประเพณีผีตาโขน จ. เลย
ประเพณีแขวนโคม ภาคเหนือ
ประเพณีสงกรานต์
ประเพณีหนังตะลุง ภาคใต้
ประเพณีมโนราห์ ภาคใต้

ประเพณีไทยทั้ง 4 ภาค

ประเพณีไทย 4 ภาค เป็นการสะท้อนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยในแต่ละภูมิภาค ประเพณีเหล่านี้ได้สืบทอดกันมาอย่างยาวนานและยังคงปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบัน ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างประเพณีไทยทั้ง 4 ภูมิภาค

ประเพณีภาคเหนือ

 • ประเพณียี่เป็ง
 • ประเพณีปอยส่างลอง
 • ประเพณีสลากภัต
 • ประเพณีฟ้อนเล็บ
 • ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ

ประเพณีภาคกลาง

 • ประเพณีกวนข้าวทิพย์
 • ประเพณีทำขวัญข้าว
 • ประเพณีตักบาตรดอกไม้
 • ประเพณีตักบาตรเทโว
 • ประเพณีโยนบัว

ประเพณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • ประเพณีบุญบั้งไฟ
 • ประเพณีผีตาโขน
 • ประเพณีแข่งเรือยาว
 • บุญประเพณีแห่ปราสาทผึ้ง
 • ประเพณีบุญผะเหวด

ประเพณีภาคใต้

 • ประเพณีโนราห์
 • ประเพณีชักพระ
 • ประเพณีลากพระ
 • ประเพณีสารทเดือนสิบ
 • ประเพณียกขันหมากพระปฐม

สรุป

ประเพณีไทยมีความสำคัญต่อคนไทยเป็นอย่างมาก เพราะเป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทย และเป็นเครื่องมือในการหล่อหลอมความเป็นไทย ช่วยสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และช่วยส่งเสริมให้คนไทยมีความรักชาติและวัฒนธรรมไทย นอกจากนี้ยังช่วยส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสำนึกที่ดีงาม เช่น การมีน้ำใจ การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การเคารพผู้ใหญ่ การกตัญญูรู้คุณ